Giường sắt đơn đầu tròn G1"

0

Giường sắt đơn G5"

0

Giường sắt đơn G6"

0

Giường sắt đơn GD1"

0

​​​​​​​​Bộ giường tủ 07"

2000000

​​​​​​​Bộ giường tủ 06"

2500000

​​​​​​Bộ giường tủ 05"

0

​​​​​Bộ giường tủ 04"

0

​​​​Bộ giường tủ 03"

0

​​​Bộ giường tủ 02"

2500000

​​Bộ giường tủ 01"

3500000

Tủ giá để mũ bảo hiểm Giá SV 1830 - CH"

0